LICHT VOOR ALLE VOLKEN

Voor adventsvieringen in de stijl van de bekende Lessons and Carols schreef André Troost een collage van lezingen en liederen in onze eigen taal, voor koor en samenzang. De brochure met alle teksten is kosteloos digitaal verkrijgbaar bij de auteur: mail a.f.troost@kpnmail.nl

Al heeft het Engels voor menigeen wellicht een bepaalde aantrekkingskracht, voor velen is die mariataal toch een barrière om met mond en hart mee te doen. Voor hen biedt deze collage van lezingen en liederen een alternatief. Tien lezingen met bijpassende adventsliederen vormen de kern van de liturgie. Daaromheen staan een openings- en een slotlied en enkele gebeden genoteerd. Zij duiden aan wat de kern wil zijn: verkondiging van het heil dat in Christus stralend is verschenen.

Behalve een geschikte ruimte, waarin dit alles goed klinken kan, is aan weinig behoefte. Een koor, al dan niet met solist(en), een organist, een liturg, een lector, een declamator en een liederenblad. Meer niet. Voor intro’s en intermezzo’s zou een muzikaal ensemble uitstekende diensten kunnen bewijzen.

De meeste melodieën zijn die van bekende advents- of kerstliederen, voor een deel uit de Engelse traditie. De overige melodieën zijn, nadat het koor enkele coupletten gezongen heeft, gemakkelijk mee te zingen.

Deze collage van liederen heeft een groot nadeel: alle liedteksten zijn geschreven door een en dezelfde dichter. Tegelijkertijd heeft dit nadeel een voordeel: de liederen ademen één stijl. Het is de stijl van stille verwondering, de stijl van eenvoudige aanbidding van wat met geen pen te beschrijven is: de geboorte van Hem die het Licht der wereld is – het Licht voor alle volken.

Alle lezingen worden afgesloten door een korte lofprijzing: Glorie aan God!

Het inlassen van een collecte verdient geen aanbeveling. Mocht een collecte noodzakelijk zijn, dan kan worden gedacht aan een inzameling bij de uitgang of tijdens het voorspel van het slotlied.

Bij de opzet van deze adventsliturgie is gedacht aan een cantorij die zingend de gedimd verlichte gebedsruimte binnentreedt en aan het einde deze ruimte ook weer zingend verlaat. De woorden van het lied waarmee het koor binnenkomt en (na een uur tot vijf kwartier) vertrekt, zijn veelzeggend: ‘Wij trekken in een lange stoet uw Koning tegemoet’. Deze processie verbeeldt de gang die de kerk in de tijd van advent maken wil: de pelgrimsweg in de richting van de Koning die als Licht voor alle volken gekomen is.