Auteursarchief: Andre Troost

God, vergeef ons, wij vermoorden

God, vergeef ons, wij vermoorden
wat uw schepping beeldschoon gaf –
dat wij evenwicht verstoorden
roept om zelfgekozen straf:
moeder aarde, die ons baarde,
uitgeput, een massagraf.

Help ons om het tij te keren,
wijsheid, kom, wij zijn zo dom,
gaan maar door met produceren –
wie weet kan het roer nog om
als wij rijken anders kijken:
ons milieu uw eigendom.

Laat ons vrolijk offers brengen,
niet voor even – keer op keer
duurzaam levenstijd verlengen,
minder willen, niet steeds meer.
Onze puinstad wordt weer tuinstad,
hemel, daal op aarde neer!

tekst: André F. Troost

melodie: gezang 460 Liedboek voor de Kerken

of gezang 103c Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

Licht voor alle volken

VOOR ADVENTSVIERINGEN IN DE STIJL VAN DE BEKENDE
Lessons and Carols
EEN COLLAGE VAN LEZINGEN EN LIEDEREN IN EIGEN TAAL
DE BROCHURE MET ALLE TEKSTEN IS DIGITAAL COMPLEET VERKRIJGBAAR
BIJ DE AUTEUR: MAIL a.f.troost@kpnmail.nl

 

LICHT

VOOR ALLE VOLKEN

LEZINGEN EN LIEDEREN

VOOR KOOR- EN SAMENZANG

IN DE TIJD VAN ADVENT

LIEDTEKSTEN: André F. Troost


TER INLEIDING

Advent: Lessons and Carols trekken over de grenzen en veroveren ook aan onze kant van de zee een vaste plaats.

Al heeft het Engels voor menigeen wellicht een bepaalde aantrekkingskracht, voor velen is die taal toch een barrière om met mond en hart mee te doen. Voor hen biedt deze collage van lezingen en liederen een alternatief. Tien lezingen met bijpassende adventsliederen vormen de kern van de liturgie. Daaromheen staan een openings- en een slotlied en enkele gebeden genoteerd. Zij duiden aan wat de kern wil zijn: verkondiging van het heil dat in Christus stralend is verschenen.

Behalve een geschikte ruimte, waarin dit alles goed klinken kan, is aan weinig behoefte. Een koor, al dan niet met solist(en), een organist, een liturg, een lector, een declamator en een liederenblad. Meer niet. Voor intro’s en intermezzo’s zou een muzikaal ensemble uitstekende diensten kunnen bewijzen.

De meeste melodieën zijn die van bekende advents- of kerstliederen, voor een deel uit de Engelse traditie. De overige melodieën zijn, nadat het koor enkele coupletten gezongen heeft, gemakkelijk mee te zingen.

Deze collage van liederen heeft een groot nadeel: alle liedteksten zijn geschreven door een en dezelfde dichter. Tegelijkertijd heeft dit nadeel een voordeel: de liederen ademen één stijl. Het is de stijl van stille verwondering, de stijl van eenvoudige aanbidding van wat met geen pen te beschrijven is: de geboorte van Hem die het Licht der wereld is – het Licht voor alle volken.

Alle lezingen worden afgesloten door een korte lofprijzing: Glorie aan God!

Het inlassen van een collecte verdient geen aanbeveling. Mocht een collecte noodzakelijk zijn, dan kan worden gedacht aan een inzameling bij de uitgang of tijdens het voorspel van het slotlied.

Bij de opzet van deze adventsliturgie is gedacht aan een cantorij die zingend de gedimd verlichte gebedsruimte binnentreedt en aan het einde deze ruimte ook weer zingend verlaat. De woorden van het lied waarmee het koor binnenkomt en (na een uur tot vijf kwartier) vertrekt, zijn veelzeggend. Deze processie verbeeldt de gang die de kerk in de tijd van advent maken wil: de pelgrimsweg in de richting van de koning is als een Licht voor de volken gekomen is.

André F. Troost

U bent mijn God

U bent mijn God,
mijn opstanding, mijn leven –
in stralend paaslicht staat uw naam geschreven
zolang ik leef: mijn Heer, mijn God!

U bent mijn Heer,
een oor voor al mijn vragen –
hoe bang, met U wil ik de toekomst wagen,
voor U leg ik mijn wapens neer.

U bent mijn gids,
U leidt uw kudde verder,
al dondert onweer, U bent onze herder,
mij deert geen vuur, geen bliksemflits.

U bent mijn zon,
het Woord van den beginne,
het licht dat elke nacht zal overwinnen,
beeld van de Ene: Zoon van God.

U bent mijn weg,
het smalle pad naar morgen,
de deur waarachter ik heelhuids geborgen
mij zorgeloos te slapen leg.

U bent mijn rots,
op U kan ik vertrouwen,
op U alleen een sterke vesting bouwen,
mijn goede grond, mijn goede God!

U bent mijn brood,
het manna van hierboven,
beproefd door vuur, door vlammen in een oven –
uw brood behoedt ons voor de dood.

U bent mijn drank,
U bent mijn levend water,
mijn wijn, mijn wijnstok, landman is de Vader –
die snoeit. U voedt mij als uw rank.

U bent mijn lot,
mijn toekomst, mijn verleden,
mijn levensloop, mijn zijn, mijn hier en heden,
mijn een en al, mijn Heer, mijn God!

André F. Troost